Listopad 13, 2017

Regulamin

Regulamin porządkowy

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Katarzyna Dymek  ( CMR )

Regulamin porządkowy gabinetu fizjoterapii określa:

 1. strukturę organizacyjną
 2. cel i podstawowe zadania
 3. przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
 4. prawa i obowiązki pacjenta

&1

Struktura organizacyjna CMR

 1. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Katarzyna Dymek jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze środków własnych .

&2

Cele i podstawowe zadania CMR

 1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w CMR .
 2. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:
  a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.
  b/ wykonywanie masażu leczniczego ręcznego i mechanicznego,
 3. Doskonalenie zawodowe personelu.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

&3

Przebieg procesu udzielania świadczeń w CMR

 1. Centrum organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.
 3. Fizjoterapeuta ( magister rehabilitacji ) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty i wywiadu oraz badania pacjenta wykonuje lub proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 4. Pacjent ( lub jego opiekun ) wyraża pisemną zgodę  na proponowane zabiegi składając podpis na zleceniu.
 5. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie  z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 6. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 7. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym  uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.
 8. Zabiegi przepadają jeśli Centrum nie zostanie powiadomione o nieobecności pacjenta.
 9. Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 10. 10.Centrum Rehabilitacji CMR prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 11. 11.Centrum może udostępnić dokumentację  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,.
 12. 12.Na wykorzystanie  zabiegów pacjent ma czas do 3 miesięcy od daty zarejestrowania.

&4

Organizacja CMR

W skład CMR wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet fizykoterapii
 2. Gabinet kinezyterapii
 3. Gabinet masażu leczniczego.
 4. Gabinet hydroterapii

&5

Personel CMR stanowią:

 1. kierownik CMR- pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki
 2. fizjoterapeuci – mgr rehabilitacji
 3. technik masażysta
 4. inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.

Nadzór nad działalnością Centrum Medyczno- Rehabilitacyjnego sprawuje kierownik CMR mgr Katarzyna Dymek.

&6

Czas pracy CMR

Gabinety są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem świąt. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do pracowników.

&7

Prawa i obowiązki pacjenta w CMR

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
  a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
  f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,
  b/ zdejmowanie obuwia przed ułożeniem się na kozetkę zabiegową,
  c/ zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy gdy zabiegi tego wymagają,
  d/ posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii,
  e/ przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta,
  f/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i in.) jeśli rehabilitant postawi taki wymóg,
  g/ poinformowanie rehabilitanta o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  h/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie CMR
  i/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r